är intresseorganisation

för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.

Sveriges Arkitekter bildades år 2002. Samtidigt upplöstes de yrkesideella organisationerna Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR), Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR) (som före 1970 hette Föreningen Svenska Trädgårds- och Landskapsarkitekter) och Fysiska Planerares Riksförbund (FPR) samt fackförbundet ArkitektFörbundet. Medlem i Sveriges Arkitekter förkortas MSA. Medlemmar av de specifika yrkesgrupperna som uppfyller vissa krav kan använda titlarna arkitekt SAR/MSAarkitekt SIR/MSAlandskapsarkitekt LAR/MSA respektive planeringsarkitekt FPR/MSA. Källa: Wikipedia