Ditt företags materiella tillgångar är de tillgångar som du kan känna eller ta på. Materiella anläggningstillgångar består i allmänhet av byggnader och mark, maskiner och andra tekniska anläggningar, inventarier, verktyg och installationer samt pågående nyanläggningar samt eventuella förskott avseende materiella anläggningstillgångar.