tillgångar som kan omvandlas till pengar

Om du i ditt företag har pengar eller tillgångar som lätt kan omvandlas till pengar så kallas detta likvida medel. Dessa består alltså av kassa, samt pengar insatta på postgiro- och bankkonton. Ibland ingår även kortfristiga placeringar i aktier och andra värdepapper samt kortfristiga lånefordringar, förutsatt att de snabbt kan säljas mot kontanta medel. Likvida medel ingår i omsättningstillgångarna i balansräkningen.