skulder som förfaller

Långfristiga skulder kallar man skulder som förfaller till betalning senare än tolv månader från balansdagen.