vad är en ingående balans?

Ingående balans är det belopp som står på respektive balanskonto i balansräkningen vid ingången av varje räkenskapsår. Ingående balans motsvaras alltid av föregående års utgående balans.