då kostnaderna överstiger intäkterna

Förlust är det underskott som uppstår i ditt företag då kostnaderna överstiger intäkterna. Förlusten tas på bolagets eget kapital. Om det egna kapitalet därigenom kommer att understiga 1/3 av aktiekapitalet måste antingen nytt kapital tillskjutas eller bolaget träda i likvidation.