innebär administration av ett byggprojekt

Byggledaren är beställarens man på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen – såväl med avseende på utförande, tid och kostnader. Byggledaren är beställarens ombud gentemot entreprenörerna, men också mot myndigheter och de som berörs av projektet, exempelvis boende.

Vanligtvis dokumenteras byggets skeende vid regelbundna byggmöten med entreprenörerna. Byggledaren deltar även i möten med beställarens styrgrupp.

I byggledarens uppgifter ingår också ekonomisk uppföljning såsom attestering av fakturor, hantering av tillkommande arbeten, avstämningar mot budget – redovisat för beställaren enligt dennes rutiner och önskemål.