bolagets högsta beslutande organ

Årsstämman eller bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Den tidigare årliga bolagsstämman heter numera årsstämma medan en extra sammankallad stämma kallas bolagsstämma. Det är på årsstämman och på bolagsstämmorna som ägarna beslutar om företagets viktiga angelägenheter. På årsstämman går man igenom företagets resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse, beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och ledning samt beslutar om vinstdisposition. Stämman väljer styrelse och revisorer för det kommande verksamhetsåret. Vilka ärenden som ska behandlas på en stämma, hur rösträtt får utövas etc., skall framgå av bolagsordningen och framgår även av aktiebolagslagen. Alla aktieägare har rätt att närvara. I ditt fall kanske det är en eller två personer.