ett aktiebolag måste upprätta en årsredovisning

En årsredovisning måste du upprätta om du driver din verksamhet i form av ett aktiebolag. Det måste göras av alla aktiebolag och ska i bestyrkt kopia sändas in till PRV:s bolagsavdelning inom en månad efter ordinarie bolagsstämma. Den är sedan offentlig och kan beställas hos PRV av vem som helst. Det betyder att du enkelt kan få se dina eventuella samarbetspartners eller konkurrenters årsredovisningar på det sättet. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning med notanteckningar samt revisionsberättelse. Den bestyrkta kopian ska med originalnamnteckning från VD eller styrelseledamot vara bevis om att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie årsstämma. Datum för stämman ska också anges.