för flera tänkbara leverantörer

Beställare inom den offentliga sektorn, dvs. stat, landsting, kommuner och privata uppdragsgivare begär ofta in anbud från flera tänkbara leverantörer. För uppdragsgivare inom den offentliga sektorn gäller Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) som tvingar dem att göra upphandlingar enligt ett visst mönster. Förfrågningsunderlaget ska göras på ett visst sätt, anbudsprocessen måste följa vissa regler och utvärderingen och bedömningen av inkomna anbud ska dokumenteras enligt vissa regler.

Det mesta av framtaget underlag för dessa upphandlingar är offentligt. Det går således att i efterhand komma åt uppgifter om hur uppdragsgivaren bedömt de olika offerterna för att komma fram till sitt beslut. Genom att titta igenom några genomförda upphandlingar kan man lära sig en hel del.

Tänkesättet är likartat när privata uppdragsgivare gör upphandlingar. Skillnaden är att privata uppdragsgivare inte behöver offentliggöra sitt material och att de inte behöver uppfylla samma krav på skriftlig redovisning. Men sättet att resonera och sättet att göra bedömningar av inkomna offerter är likartat.

I detta avsnitt visar jag först ett exempel på en anbudsförfrågan och därefter ett exempel på hur du som managementkonsult kan formulera din offert. Båda exemplen är förkortningar och pedagogiska förenklingar av verkliga fall.

En anbudsförfrågan innehåller i allmänhet följande delar

  • Förfrågningsunderlag
  • Administrativa villkor
  • Krav på leverantören
  • Utvärdering
  • Kontrakt
  • Referenser

I detta exempel gäller det en statlig myndighet som ser ett behov av att någon utomstående gör en opartisk översyn av myndighetens verksamhet.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

Här nedanför finns bra guider hur du lyckas som konsult [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-konsult”]