ur ”Bli inredare” – boken

Specialisera dig som inredare

Det finns massor av områden inom inredning där du kan specialisera dig. Du kan bli specialist för att du har en särskild kunskap eller att du skaffat dig stor erfarenhet av en viss typ av projekt. Det kan t.o.m. bli så att du börjar som inredare och så småningom blir så specialiserad att du utvecklar dina kunskaper till ett helt annat yrke.

Här är några exempel på olika former av specialisering:

 

Specialist med en viss kunskap:

Miljö- och energibesparingsexpert. Större och större krav ställs på att bygga och inreda med största hänsyn till miljön, både den miljö där vi själva finns och den miljö som gäller där material och produkter framställs. Eftersom en stor del av miljöpåverkan orsakas av energiförbrukningen så finns här ett viktigt specialistområde som avser miljötänkande i allmänhet och energibesparing i synnerhet.

Handikappanpassning. I dag läggs oerhörda pengar på att anpassa alla sorters lokaler för personer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och hörsel. Här fordras stor kunskap och att man hänger med i utvecklingen vilket gör detta till en tydlig specialitet.

Färgspecialist. Detta är ett typsikt specialistområde inom inredningsverksamheten. Forskning som handlar om hur färg påverkar oss människor pågår kontinuerligt. Det är verkligen en expertkunskap hur man bäst färgsätter arbetsplatser, kommersiella utrymmen och utrymmen för avkoppling och rekreation.

Ergonomi handlar om hur vi använder oss av olika produkter, t.ex. fasta och lösa inredningsdelar. Detta är ett specialistområde som fordrar kunskap om människans beteende, bekvämlighet, funktioner och säkerhet och som är nödvändigt i många inredningssammanhang.

Belysningsexpert. Ett typiskt specialistområde för en inredare. Här gäller det att kunna mycket om ljusets fysiska och psykiska påverkan, säkerhetsfrågor och dessutom ha en del elkunskap. Ljusets betydelse för upplevelsen av en miljö är oerhört väsentlig.

Audiovisuell rådgivare. Utvecklingen rusar iväg när det gäller nya prylar som har att göra med bild, ljus och ljud. För en amatör är det svårt att hänga med. Därför finns det utrymme för specialister inom dessa områden eftersom inredningen påverkas i så hög grad av denna utveckling.

Akustisk design. Om du lär dig hur man planerar inredning för god akustik finns det jobb med att inreda konserthallar, konferensrum, kontorslandskap, restauranger och speciella bostäder.

 

 

Specialist inom en viss typ av projekt:

Köksexpert. Köket är bland det viktigaste utrymmet i en vanlig bostad och i olika sorters allmänna lokaler. Att satsa på att bli specialist på vanliga kök och storkök kan därför vara en efterfrågad verksamhet. Jag har märkt att en av mina tidigare böcker ”Så får du ditt drömkök till lägsta kostnad” har köpts av många inredare.

Badexpert. Här finns hela skalan från badrum i vanliga bostäder till större badanläggningar. En expert inom detta område måste känna till det mesta inom bubbelpooler, bastuanläggningar, ångbad och spa-liknande anläggningar.

Expert på att inreda för barn. Förskolor, skolor och andra lokaler för barn ska inredas med speciell hänsyn till barnens behov och här finns ett intressant specialistområde för inredare.

Förvaringsexpert. Yta kostar pengar och att inte ha ordning på sina prylar kostar också pengar. Därför är all sorts planering för förvaring i garderober och skåp viktigt. Det är så viktigt att det har utvecklats till en särskild specialitet.

Möbelformgivare. Detta är naturligtvis en specialitet som ligger nära till hands för en inredare. En inredare som t.ex. inreder ett kontor eller bostad kan själv formge specialmöbler för såväl det aktuella projektet och som sedan även framställs för andra projekt.

Inredning med växter. Det är numera vanligt att inomhusmiljöer inreds med växter och hela träd. Detta är naturligtvis en specialitet att ha kunskap om hur olika växter trivs och skall skötas i en sådan miljö. Ett spännande område tycker många.

Funktionsförändring. Det är inte ovanligt att man förändrar en tidigare fabrikslokal till ett modernt kontor, utställningslokal, galleria eller liknande. Jag har sett f.d. kyrkorum som förvandlats till kontor och t.o.m. bostäder. Jag har sett gamla industribyggnader som förvandlats till museum, bibliotek, affärscentra och bostäder. Detta är ett jättespännande område för en inredare.

Flygplansinredning. Utöver vanliga passagerarflygplan finns det flygplan som inreds för konferenser, arbetsutrymmen eller bekväma ytor för avkoppling. Här gäller det för inredaren att kunna mycket om flygsäkerhet, vikt och att ta väl vara på ett begränsat utrymme på bästa sätt.

Marininredningsexpert. Att inreda båtar är en typisk specialitet där det gäller att känna till mycket om lagar och regler, material, vikt och säkerhet.

Säkerhetsinredningar. Fängelser, militäranläggningar och avancerade forskningsstationer har mycket speciella krav på inredningen ur säkerhetssynpunkt. Hur skapar man t.ex. en celldörr som gör att en intern inte kan ta sig ut men som samtidigt ger möjlighet till utrymning vid eventuell brand? Det finns många utmaningar för säkerhetsexperter.

Teaterinredningsexpert. Teaterföreställningar, filminspelningar och andra showuppsättningar behöver inredningar med mycket speciella krav och som bara ska vara bestående under en viss tid. En spännande specialitet.

Eventdesign. En växande marknad är att göra tillfälliga inredningar avsedda för enbart ett enda tillfälle. Det kan vara ett företag eller annan organisation som ordnar ett event med ett speciellt tema. Här gäller det att vara kreativ och inse vad det betyder att skapa en inredning inom en tuff budget och som är lätt att riva och transportera bort efter användningen.

 

Inredare som går över till ett helt annat expertområde:

CAD-specialist. Eftersom många inredare och arkitekter vill förlita sig på andra specialister som ritar upp olika inredningsförslag med CAD (Computer Aided Design) så finns här ett intressant och växande specialistområde. Ju mer integrerat ett inredningsprojekt är med andra specialister, som t.ex. arkitekt, konstruktör, VVS- och el-konsulter, desto större behov finns det att projektera och presentera sina inredningsförslag med hjälp av CAD.

Illustratör. Trots alla moderna möjligheter att med CAD och andra dataprogram presentera och illustrera inredningsförslag så kvarstår verkligen behovet av konstnärliga presentationer. Här finns en specialitet för den som är skicklig.

Marknadsförare. Den som kan inredning är naturligtvis lämpad att marknadsföra inredningsmaterial i första hand men en del inredare går vidare på denna bana och blir skickliga marknadsförare och säljare av andra produkter, även utanför det egentliga inredningsområdet.

Projekt- och byggledning. Jag kommer senare i denna bok att visa att inredaren har en viktig roll som projektledare eller byggledare. Han eller hon ska ofta organisera och samordna ett inredningsprojekt så att allt fungerar och så att rätt kvalitet levereras i rätt tid och till rätt kostnad. En del inredare blir så skickliga på detta att de övergår till att jobba som professionella projekt- och byggledare av alla möjliga sorters projekt.

Inköpare. En viktig del av inredningsjobbet är att göra kloka och ekonomiskt fördelaktiga inköp. Det gäller att göra ett förfrågningsunderlag eller anbudsunderlag, ta in och bedöma anbud och skriva ett avtal med lämplig leverantör. För offentlig upphandling gäller det dessutom att vara kunnig inom LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. En del blir så specialiserade inom detta område att de blir inköpare till professionen.

Inredningsfotograf. På samma sätt som några inredare blir specialister på att skriva och göra reportage blir andra specialister på att fotografera eller med video illustrera olika inredningar.

Journalist. Många inredare skriver artiklar och gör inredningsreportage. Detta kan man naturligtvis ha som en egen specialitet eller man kan jobba med detta samtidigt som man gör egna inredningar.

Facility Management. Detta är ett samlingsbegrepp för mycket av det som ett företag eller organisation behöver men som inte har direkt med deras kärnverksamhet att göra. Ett företag behöver naturligtvis lokaler och inredning och detta är inte deras specialitet. Här är ett specialistområde som kan ligga nära till hands för en inredare och där inredaren kan få ett större ansvar för fler funktioner inom Facility Management.

Fastighetsutveckling. Att köpa in bostäder eller andra fastigheter och med ombyggnad, tillbyggnad och klok inredning förädla fastigheten kan vara en lönsam affär. Detta har naturligtvis blivit en intressant specialitet för de som har eller kan skaffa sig ekonomiska resurser för den typen av projekt.

Konstrådgivare. De flesta inredare kommer i sina inredningsuppdrag att ställas inför uppgiften att rekommendera lämplig konst i olika sammanhang. Att vara konstrådgivare är ju samtidigt ett eget specialyrke som en inredare kan utvecklas mot att bli.

Licenshavare. Inredare som gjort egen design på möbler, mattor, tapeter och andra inredningsdelar skaffar sig ofta licens på sina skapelser. Idén är naturligtvis att skaffa sig en kontinuerlig inkomst av produktionen i framtiden. En del inredare som lärt sig hur detta går till kan bli specialister på att skaffa sig och inneha olika licenser.

Beställ boken här

Fel: Kontaktformulär hittades inte.