oregelbunden arbetstid

Lönen utbetalas per timme och arbetstiden är oregelbunden.