kostnader som hänförs till produktionen

Tillverkningsomkostnader är de kostnader som kan hänföras till, eller omkring, produktionen, exempelvis avskrivningar på maskiner och lokaler, svinn, kassationer, driftskostnader för maskiner, löner till produktionsberedare och andra liknande kostnader.