det första redovisade resultatmåttet

Rörelseresultatet för ditt bolag är det första redovisade resultatmåttet i resultaträkningen och består av omsättningen minus rörelsens kostnader.