när ska jag upprätta en s.k. kontrollbalansräkning?

När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om det visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar ska styrelsen se till att det genast upprättas en kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning är en förteckning över skulder och tillgångar i ett aktiebolag, som styrelsen är skyldig att upprätta om aktiebolaget förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet. Skulder och tillgångar värderas i kontrollbalansräkningen till marknadsvärde. Kontrollbalansräkningen ska granskas av bolagets revisor. Bolaget har åtta månader på sig att därefter återställa hela aktiekapitalet. Skulle så inte ha skett ska aktiebolaget försättas i likvidation.