sammandrag av moder- och dotterbolagens resultat

En koncernredovisningen är ett sammandrag av moder- och dotterbolagens resultat och balansräkningar minskade med interna poster mellan bolagen inom koncernen.  Moderbolaget skall för varje räkenskapsår upprätta en koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.