utgör en del av årsredovisningen

Om du driver ditt företag i form av ett aktiebolag så skall företaget sammanställa en årsredovisning vid slutet av varje verksamhetsår. Förvaltningsberättelsen utgör en del av denna årsredovisning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av ditt företags verksamhet, ställning och resultat. Upplysningar ska lämnas om förhållanden som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut och som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för att bedöma företagets ställning och resultat.