bolagsstämma/årsstämma

Bolagsstämman eller årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Den årliga bolagsstämman heter numera årsstämma medan en extra sammankallad stämma kallas bolagsstämma. Alla aktieägare har rätt att närvara. I ditt fall kanske det är en eller två personer. Det är på årsstämman och på bolagsstämmorna som ägarna beslutar om företagets viktiga angelägenheter. På årsstämman går man igenom företagets resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse, beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och ledning samt beslutar om vinstdisposition. Bolagsstämman väljer styrelse och revisorer för det kommande verksamhetsåret. Vilka ärenden som ska behandlas på en bolagsstämma, hur rösträtt får utövas etc., skall framgå av bolagsordningen och framgår även av aktiebolagslagen.

Är du intresserad av att starta eget?

Här får du ett värdefullt tipsbrev gratis som handlar om ”ÅTTA SÄTT ATT MARKNADSFÖRA DIG GRATIS”. Fyll i ditt förnamn och din e-postadress så skickar vi ett mail till dig så fort vi kan.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Holger Wästlund