eller Styrkort

Balanced Score Card

En populär beskrivningsmodell där syftet är att beskriva balansen mellan finansiella och icke-finansiella parametrar. En del exempel på Balanced Scorecard-beskrivningar använder rubriker som

 • Medarbetare
 • Kunder
 • Tillväxt
 • Ekonomi
 • Förnyelse

 

Andra Balanced Scorecard-beskrivningar utgår från rubriker som

 • Finans
 • Kunder
 • Tillväxt
 • Interna pocesser

Om du använder dig av Balanced Scorecard för att beskriva en verksamhet kan du välja de rubriker som passar i just det aktuella fallet. Under varje rubrik kan du sedan beskriva verksamheten enligt följande:

 • Vad vill man uppnå med denna verksamhet på lång sikt?
 • Hur når man detta?
 • Vilka åtgärder måste vidtagas för att nå de uppsatta målen?
 • Hur ska vi mäta framgången?

Du hittar massor av exempel på hur olika Balanced Scorecard-beskrivningar har illustrerats om du skriver sökorden ”bilder balanced scorecard” på Google. Jag hittade över 1,5 miljoner exempel där.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.